ஏன் நாய்களை விட ஆடுகள் அதிகம் ?

ஒருவர் அலீ (ரழி) அவர்களிடம் கேட்டார்…..!! நாய் ஒரே நேரத்தில் 6, 7 குட்டிகளை ஈன்றெடுக்கின்றது ஆனால் ஆடுகளோ ஒரு நேரத்தில்…